Camp ABC

kg. sg. lurah, janda baik, pahang darul makmur.
My Defining Destination... LOVE LIFE...